Uzman Öğretmenlik
386 Görüntülenme
0 Yorum

Yöneticiye Bildir


Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Soru-Cevap

1.Soru: Eğitim sisteminin hedefleri nelerdir?

Cevap: Eğitim sisteminin uzak, genel ve özel olmak üzere üç hedefi bulunmaktadır.

Uzak hedefler: Devletlerin hedefleridir, bazı ülkelerde çerçevesi anayasa ile güvenceye alınmıştır.

Genel hedefler: Daha işe vuruk hedeflerdir. Kurumların (MEB, MEB genel müdürlükleri, il millî eğitim müdürlükleri, okul yönetimleri vb.) hedefleri vb.

Özel hedefler: Dersin hedefleridir, bir dersin kazanımlarını kapsar.  

 

2.Soru: Eğitim sisteminin ögeleri nelerdir?

Cevap:

1. Girdi: Eğitim-öğretim için gerekli her şey eğitim sisteminin girdisini oluşturur. Örneğin öğrenci, öğretmen, okul, çalışanlar, yönetim, eğitim programı vb.

2. Süreç: Girdilerin hedefler doğrultusunda bir araya getirildiği, dersin hedeflerinin öğrenciye kazandırıldığı eğitim durumlarını kapsar. Süreç, öğretmenler, okul yönetimi, il yöneticileri ülke genelinde belirli aralıklarla kontrol edilmektedir. Kontrollerin sonucu olumlu ise süreç devam etmekte değilse sürece müdahale edilmektedir.

3. Çıktı: Öğrencilerin sahip olduğu niteliklerdir. Eğitim sistemi için çıktılar, dar anlamda öğrencinin bir dersin sonunda ulaştığı hedefler ve kazanımları ifade ederken geniş anlamda öğrencinin öğretim sürecinin başlangıcından sonuna kadar sahip olduğu bilgi beceri ve yetkinlik anlarını ifade etmektedir.

 

3.Soru:  Dünya Ekonomik Forumuna göre 2025 yılında çalışanların sahip olması gereken temel beceriler nelerdir?

Cevap:

 • Analitik düşünme ve yenilik/yaratıcılık
 • Etkin öğrenme ve öğrenme stratejileri
 • Karmaşık problem çözme
 • Eleştirel düşünme ve analiz
 • Yaratıcılık, orijinallik
 • Liderlik ve sosyal etki
 • Teknoloji kullanımı

 

4.Soru: Ölçme nedir?

Cevap:  Öğrencinin belirli bir özelliğini gözleyerek o özelliğe sayı, sembol ya da sıfat/kategori adı verme işlemidir.

 

5.Soru: Ölçüt nedir?

Cevap: Ölçülen özellik hakkında karar alabilmek / yargıya varabilmek / değerlendirme yapabilmek için dayanak alınan referans noktası ya da referans aralığıdır.

 

6.Soru: Değerlendirme nedir?

Cevap: Bir ölçme sonucunu (ölçüm) en az bir ölçüte vurarak ölçülen nitelik hakkında karar verme / yargıda bulunma işlemidir.

 

7.Soru: Ölçme türleri nelerdir?

Cevap: Eğitimde ölçme doğrudan, dolaylı ve türetilmiş olmak üzere üçe ayrılır.

 

8.Soru: Doğrudan ölçme (Temel ölçme) nedir?

Cevap:  Ölçmeye konu olan özelliğin doğrudan gözlenerek ölçümün elde edildiği ölçme türüdür. Genellikle beş duyu organı ile algılanan özellikler doğrudan gözlenebilirler. Örneğin bir sınıftaki öğrenci sayısı, parktaki salıncak sayısı, öğrencilerin cinsiyetleri, boyları, kalem tutma becerisi, pas verme becerisi vb. özellikler doğrudan gözlenebilir.

 

9.Soru: Dolaylı ölçme (Göstergeyle ölçme) nedir?

Cevap: Bazı özellikler doğrudan gözlenemez. Bu özellikler ancak onun göstergesi olduğu bilinen ya da kabul edilen davranışlar aracılığı ile gözlenerek ölçülebilir. Örneğin öğrencilerin dört işlem becerisi, derse yönelik tutumları, genel muhakeme düzeyleri, öz düzenleme becerileri, sınav kaygıları, motivasyon düzeyleri vb. özellikler ancak dolaylı olarak gözlenebilir.

 

10.Soru: Türetilmiş ölçme nedir?

Cevap: Ölçülmek istenilen özellik kendisinden farklı iki ya da daha fazla özelliğin arasındaki matematiksel bir bağıntı (dört işlem) yardımıyla belirleniyorsa bu ölçme türüne “türetilmiş ölçme” adı verilir. Örneğin hız (yol / zaman), yoğunluk (kütle / hacim), zekâ bölümü (zekâ yaşı / takvim yaşı x 100) vb. özellikler türetilmiş ölçmeye örnek olarak verilebilir.

 

11.Soru: Ölçüt türleri nelerdir?

Cevap: Eğitimde ölçüt, mutlak ve bağıl olmak üzere ikiye ayrılır.

 

12.Soru: Mutlak ölçüt (Kriter Referanslı Ölçüt) nedir?

Cevap: Eğer ölçüt ölçme işleminin yapıldığı grubun özelliklerinden bağımsız olarak belirleniyorsa “mutlak”tır.

 

13.Soru: Mutlak ölçütün özellikleri nelerdir?

Cevap: Mutlak ölçüt genellikle ölçme işlemi öncesinde ilan edilir. Örneğin dersten geçme notu 50’dir, doktora başvurusu için ALES’ten en az 60 almak gerekir, sürücü ehliyeti sınavında 70 alan başarılı sayılır vb. Ölçüt daha önceden belirlenmiş ve değişmez standart(lar) olarak saptanmıştır, diğer bir deyişle kuramsal bir yetkinlik standardı esas alınır. Örneğin “Tam öğrenme kuramı doğrultusunda 100 üzerinden 70, başarılı olma koşuludur.” vb.

Mutlak ölçütün temel alındığı ölçme işlemlerinde bir öğrencinin notu, diğer bir öğrencinin değerlendirmesini (geçme / kalma) etkilemez.

 

14.Soru:  Bağıl ölçüt (Norm Referanslı Ölçüt) nedir?

Cevap: Eğer ölçüt ölçme işleminin yapıldığı grubun belirli bir özelliğine / normuna dayalı olarak belirleniyorsa “bağıl”dır.

 

15.Soru: Bağıl ölçütün özellikleri nelerdir?

Cevap: Bağıl ölçüt ancak ölçme işlemi sonrasında belirlenebilir. Örneğin aritmetik ortalamaya / ortancaya / moda denk ve üzerinde puan alan geçer, aritmetik ortalama ile yarım standart sapma arasında puan alanlar şartlı geçer, akademik başarısı yüksek ilk on öğrenci proje için seçilecektir vb. Bağıl ölçütün temel alındığı ölçme işlemlerinde bir öğrencinin başarısı, başka bir öğrencinin değerlendirmesini (geçme / kalma) etkileyebilir. Bu anlamda öğrenciler açısından daha rekabetçi bir eğitsel ortam kaçınılmazdır.

 

16.Soru: Amaca göre değerlendirme türleri nelerdir?

Cevap: Amaca göre değerlendirme tanıma ve yerleştirme, biçimlendirme ve yetiştirme, değer biçme, rehberlik amaçlı ve program değerlendirme olarak beşe ayrılır.

 

17.Soru: Tanıma-Yerleştirmeye Yönelik Değerlendirmenin (Diyagnostik Değerlendirme) amacı nedir?

Cevap:  Sınıf içi ölçme ve değerlendirme, okul / kurum geneli ölçme ve değerlendirme

1) Öğretim sürecinin başında, öğrencilerin önceki kritik nitelikteki öğrenmelerini belirlemek amacıyla yapılır. Diğer bir ifadeyle amaç öğrencinin ders bağlamındaki hazırbulunuşluluk düzeyini belirlemektir. Amaç not vermek değildir. Bu amaçla uygulanan ölçme araçlarına da “hazırbulunuşluluk testi” adı verilir.

2) Öğretim sürecinin başında, öğrenciyi tanımak ve onu uygun olan programa / kura / sınıfa yerleştirmek amacıyla yapılır. Amaçlanan, not vermek değildir. Hedeflenen, öğrencinin niteliklerine uygun grupların oluşturulmasıdır. Zaman, para ve emek tasarrufu sağlar. Muafiyet sınavları ve seviye tespit sınavları buna örnek gösterilebilir.

 

19.Soru: Biçimlendirme-Yetiştirmeye Yönelik Değerlendirmenin (Formatif Değerlendirme) amacı nedir?

Cevap:  Belirli bir konu / ünite vb. sonunda öğrencilerin öğretime konu olan davranışların ne kadarını kazandığını, diğer bir deyişle ünitedeki öğrenme eksiklerini belirlemek amacıyla yapılır. Amaç not vermek değildir. Bu değerlendirme türünde öğrenciye o ünitedeki öğrenme eksikleri bildirilir, bir sonraki kapsama geçmeden öğrenme eksikleri giderilir ya da öğrenme eksiklerinin giderilip giderilmediği denetlenir.

 

20.Soru: Biçimlendirme-Yetiştirmeye Yönelik Değerlendirmede hangi testler kullanılır?

Cevap: Biçimlendirme-yetiştirme amacıyla yapılacak değerlendirmede kullanılan testlere alanda “izleme testi” ya da “tarama testi” denir. Not verilmeden yapılan kısa sınavlar (quiz), ünite tarama testleri bu amaçla yapılan ölçme ve değerlendirmeye örnek olarak verilebilir.

 

21.Soru: Değer Biçmeye / Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirmenin (Summatif Değerlendirme) amacı nedir?

Cevap:  Belirli bir öğretim sürecinin sonunda, not vermek amacıyla yapılan değerlendirmedir. Değer biçmeye yönelik değerlendirme, öğrencinin belirli bir öğretim süreci sonundaki durum tespitidir çünkü artık hedeflenen öğretim sürecinin sonuna gelinmiştir. Bu amaçla uygulanan testlere “alanda erişi testi” denir. Bitirme sınavları, sertifika sınavları, üniversitedeki vize ve finaller, eğitim-öğretim kurumlarında not vermek amacıyla uygulanan yazılı yoklamalar bu ölçme ve değerlendirme türüne örnek olarak verilebilir.

 

22.Soru: Rehberlik Amaçlı Değerlendirme hangi alanlarda uygulanır?

Cevap: Rehberlik amaçlı değerlendirme özel eğitim ve mesleki rehberlik hizmetleri alanında uygulanır.

 

23.Soru:  Program Değerlendirme nedir?

Cevap: Eğitim programları bileşenlerinin yapısı ve niteliğine ilişkin olarak sistematik bilgi toplama ve değerlendirme sürecidir. Program değerlendirme eğitim programlarının planlanması, mevcut programlar ve/veya ürünlerin etkililiğinin değerlendirilmesi ve eğitim programlarının ve/veya ürünlerin geliştirilmesi amacıyla yapılır.

 

24.Soru: Bir ölçme aracında bulunması gereken psikometrik nitelikler nelerdir?

Cevap: Bir ölçme aracında bulunması gereken psikometrik nitelikler, geçerlilik, güvenilirlik ve kullanışlılıktır.

            Geçerlilik ölçmek istenilen özelliğin, başka özelliklerle karıştırılmadan, doğru ve tam olarak ölçülebilmesidir. Diğer bir ifadeyle ölçme aracından elde edilen puanın amaca hizmet etme derecesidir.

            Güvenilirlik ölçme işleminden elde edilen puanların tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir. Diğer bir ifadeyle puanların kararlı, tutarlı ve duyarlı olmasıdır.

            Kullanışlılık ise ölçme aracının geliştirilmesinin, uygulanmasının ve puanlanmasının kolay ve ekonomik (zaman, para, emek, araç gereç vb. açıdan) olması ile ilgilidir.

 

25.Soru: Ölçmede gözlenen hata türleri hangileridir?

Cevap: Kaynağı, yönü ve miktarı göz önünde tutularak hata türleri sabit, sistematik ve tesadüfi olmak üzere üç türde incelenir.

 

26.Soru: Sabit Hata nedir?

Cevap: Miktarı ölçmeden ölçmeye değişmeyen, diğer bir deyişle her ölçme işlemine aynı miktarda karışan hatalardır. Örneğin marketteki terazi, üzerinde herhangi bir nesne yokken terazi -120 g gösteriyorsa ne tartılırsa tartılsın 120 g eksik ölçülecektir. Bir öğretmen, sınavında herkese 10 puan fazla veriyorsa yine karışan hata sabit olacaktır.

 

27.Soru: Sistematik Hata nedir?

Cevap: Ölçülen büyüklüğe, öğretmene ya da ölçme koşullarına göre miktarı değişen hatalardır. Örneğin marketteki terazi, her bir kilogramda 120 g eksik tartıyorsa üzerine konulan nesnenin ağırlığı arttıkça hata miktarı da artacaktır. Bir öğretmen, sınavında yazısı kötü olandan puan kırıyorsa yine karışan hata sistematik olacaktır.

 

28.Soru: Tesadüfi (Rastlantısal) Hata nedir?

Cevap: Şansla ortaya çıkan ne yönde ve ne ölçüde karıştığı genellikle bilinemeyen hatalardır. Ölçmelere tek yönlü olarak karışmaz, ölçme sonuçlarına bazen pozitif bazense negatif yönde etki eder. Sabit ve tesadüfi olmayan hatalar, tesadüfi değişken olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle psikometride hata kuramı tesadüfi hatalar üstüne kurulmuştur.

 

29.Soru: Kaynağına göre tesadüfi hatalar hangileridir?

Cevap:  1) Ölçme işlemini yapan kişiden / öğretmenden kaynaklanan hata, 2) Ölçme aracından kaynaklanan hata, 3) Bireyden / öğrenciden kaynaklanan hata, 4) Fiziksel ortamdan kaynaklanan hata.

 

30.Soru: Ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri hangi durumlara göre değişebilir?

Cevap: 1) Ölçme amacının değişmesi, 2) Uygulama grubunun değişmesi, 3) Dilin eskimesi / değişmesi, 4) Maddelerde ve/veya alt ölçeklerde yapılan değişiklikler, 5) Farklı kültürler, 6) Kuramsal bilgi birikiminde değişikliklere göre değişebilir.

 

31.Soru: Korelasyon nedir?

Cevap: Korelasyon, en az iki değişken arasında karşılıklı bir ilişki bulunup bulunmadığı, eğer ilişki varsa bu ilişkinin yönü ve miktarı hakkında bilgi veren istatistik bir tekniktir.

            Korelasyon -1 ile 1 arasında değer alır. Bu iki değer arasında matematiksel olarak sonsuz birim vardır ancak kullanışlılık açısından 100 birim negatif korelasyonda, 100 birim pozitif korelasyonda, sıfır ile birlikte toplam 201 birimlik bir skala üzerinden değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve miktarı değerlendirilir.

 

32.Soru: Geçerlilik sorgulama yöntemleri hangileridir?

Cevap:  1) Kapsam geçerliliği, 2) Ölçüt dayanaklı geçerlilik, 3) Yapı geçerliliği 4) Yordama geçerliliği, 5) Zamandaş geçerlilik, geçerlilik sorgulama yöntemleridir.

 

33.Soru: Kapsam geçerliliği nedir?

Cevap: Kapsam geçerliliği özellikle başarı testlerinde aranan bir geçerlilik sorgulamasıdır. Eğitimde öğretmen bir program dâhilinde önceden belirlenen davranışları kazandırmayı amaçlar. Belirli bir zaman sonra davranışların ne kadarının kazanıldığını belirlemek isteyen öğretmen, geliştirdiği testte öğretime konu olan içeriğin testte ne ölçüde temsil edildiğini belirlemek durumundadır. Bu anlamda kapsam geçerliliği bir testin ölçülmek istenen davranışları ne derece kapsadığıyla ilgilidir.

 

34.Soru: Bir testte kapsam geçerliliğinin yüksek olduğu hangi durumlarda söylenebilir?

Cevap:

1. Testteki soruların / maddelerin ölçülecek özellikler evrenini (konu kapsamını / içeriği) yeterli ve dengeli bir biçimde ölçüyor olması,

2. Her bir sorunun / maddenin ölçmek istediği özelliği doğrudan ölçmesi gerekir.

Testin kapsam geçerliliğinin yüksek olduğunun söylenebilmesi için bu iki kriter birden sağlanmalıdır.

 

35.Soru: Kapsam geçerliliğini sorgulama yöntemleri nelerdir?

Cevap: 1) Mantıksal / rasyonel yöntemler 2) Belirtke tablosunun hazırlanması 3) Uzman görüşüne başvurulması 4) İstatistiksel yöntemler.

 

36.Soru: Ölçüt dayanaklı geçerlilik nedir?

Cevap: Ölçme aracından elde edilen puanların ölçüt bir puanla (testin tahmin etmeye çalıştığı ve geçerliliği yüksek bir puan) karşılaştırılarak geliştirilen ölçme aracının geçerliliğine ilişkin nitelendirme yapılmasıdır.

 

37.Soru: Yordama geçerliliği nedir?

Cevap: Yordama, eldeki bu nitelikteki veriden yola çıkarak geleceğe, henüz gerçekleşmemiş bir olguya ilişkin yapılan tahmindir.

 

38.Soru: Güvenilirlik nedir?

Cevap: Bir ölçme aracının aynı özellikle ilgili olarak arka arkaya yapılan ölçmelerde yaklaşık olarak aynı sayısal sonucu vermesidir.

 

39.Soru: Güvenilirlik kestirim yöntemleri hangileridir?

Cevap:

Birden çok uygulamaya Dayalı Yöntemler: Test-tekrar test, Eşdeğer (Paralel) testler.

Tek uygulamaya Dayalı Yöntemler: Test yarılama, KR 20, KR 21, Cronbach Alfa.

 

40.Soru: Güvenilirliği ve geçerliliği artırma yolları nelerdir?

Cevap:

1. Bir testteki madde sayısı arttıkça birimler küçüldüğünden duyarlılık artar, bu nedenle hata miktarı azalacağından güvenilirlik artar.

2. Bir ölçme işleminde genel bir ilke olarak puanlayıcı sayısı arttıkça güvenilirlik artar. Birden çok kişinin yaptığı puanlamanın ortalamasını almak, bir kişinin verdiği puandan daha güvenilir olma eğilimindedir.

3. Puanlama nesnelliği, güvenilirliği büyük ölçüde etkiler. Bir testin farklı kişiler tarafından puanlanması ya da aynı kişinin farklı zamanlarda verdiği puanlar arasındaki tutarlılığa puanlama güvenilirliği adı verilir. Bir testten elde edilen puan, puanlayıcıya ya da zamana göre değişmiyorsa testin güvenilirliği artar.

4. KR-20 ve KR-21 yöntemlerinde testteki maddeler açısından benzeşiklik (homojenlik) arttıkça güvenilirlik artar, diğer taraftan ayrışıklık (heterojenlik) arttıkça güvenilirlik düşer.

5. Testten elde edilen puanların güvenilirlik kestirimi için veri elde edilecek grubun (örneklem) büyüklüğü arttıkça grubun heterojenleşmesinden dolayı güvenilirlik artar.

6. Aslında bir üst maddeyle de paralel bir biçimde maksimum performansı ölçen testlerde ortalama güçlüğe yaklaştıkça grup heterojenleşir ve dolayısıyla güvenilirlik artar. Heterojen gruplarda testin ölçmeye konu olan özelliğe sahip olanla olmayanı ayırt etme gücünün artması beklenir. Grubun ölçülen özellik bağlamında heterojenleşmesi, büyük ölçüde örneklem sayısının artmasına ve eğer bilişsel bir özellik ölçülüyorsa testin ortalama güçlüğe yaklaşmasına bağlıdır.

7. Maddelerin dil bilgisi kurallarına uygun, açık ve anlaşılır yazılması belki de güvenilirliği en çok artıran etmenlerden biridir. Bu koşul sağlanmadığı takdirde diğer koşulların çok fazla önemi olmayabilir. İyi madde yazarı olmanın temel özelliklerinden biri de ana dilini iyi kullanma becerisidir. Dolayısıyla test yazar(lar)ının dil bilgisi ve imla kurallarına uygun bir biçimde maddeleri yazması, maddede yoklamak istediklerini yalın ve kısa bir biçimde ifade etmesi gerekir. İdealde bu konudaki temel ilke, bir maddenin tüm öğrenciler tarafından aynı biçimde anlaşılmasıdır.

8. Öğrencilere test uygulaması öncesinde ve gerekliyse süreçte yönerge vermek, test almaya güdülenme ve hazırbulunuşluluğun artması açısından önemlidir. Buna yönelik alınacak önlemler özellikle bireyden kaynaklanabilecek hataları asgariye indirir.

9. Fiziksel ortamın ses, sıcaklık, ışık, koku, dikkat dağıtıcı uyarıcılar, ergonomi vb. etmenler açısından uygun hâle getirilmesi yine güvenilirliği artıran bir başka etmendir. Fiziksel uyarıcılar açısından yanıtlama davranışını etkileyebilecek her türlü etmen güvenilirliği düşürecektir. Bu nedenle test uygulayıcılarının test ortamını düzenleme bağlamında sorumlulukları vardır. Özellikle zekâ, başarı gibi bilişsel özelliklerin ölçülmesinde bu etmenlerin önemi daha da artmaktadır.

10. Eğer süreli bir test uygulaması ise sürenin yeterli verilmesi gerekir. Eğer bir hız testi değilse tüm katılımcıların maddelerin tümüne ulaşması beklenen bir durumdur. Tabii ki hız testleri bu durumdan bağımsız olarak değerlendirilebilir.

11. Uygulamada bireylerin dikkatini dağıtacak ve/veya kaygısını artıracak davranışlardan kaçınılması, puanlama ya da veri girişi yapılırken dikkatli ve titiz davranılması ölçme işlemini yapan kişiden kaynaklanabilecek hataları azaltacağından dolayı güvenilirliği artırır.

12. Maddelerin teste düzgün yerleştirilmesi, okumayı güçleştirecek bir unsurun bulunmaması; test katılımcısının yaşına, gelişim düzeyine uygun bir punto büyüklüğü kullanılması; baskı hataları bulunmaması vb. etmenler güvenilirliği artırır.

 

41.Soru:  Test türleri nelerdir?

Cevap:

   

 

42.Soru: Test geliştirmenin işlem basamakları hangileridir?

Cevap: a. Amacın belirlenmesi, b. Kapsamın belirlenmesi ve belirtke tablosunun oluşturulması,

c. Denemelik maddelerin / soruların yazılması, d. Maddelerin / soruların gözden geçirilmesi (redaksiyon), e. Denemelik test formunun hazırlanması, f. Testin uygulanması, g. Test ve madde istatistiklerinin hesaplanması, h. Seçilen maddelerden oluşan nihai formun oluşturulması.

 

43.Soru: Başarının ölçülmesinde kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap:
Geleneksel Yöntemler: 
Yazılı yoklama, sözlü yoklama, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, cümle tamamlama, kısa cevaplı, eşleştirme.

Destekleyici Yöntemler: Portfolyo, öz değerlendirme, akran değerlendirme, gözlem formu, kontrol listesi, derecelendirme ölçekleri,

 

44.Soru:  Çoktan seçmeli maddelerin özellikleri nelerdir?

Cevap:

 • Hazırlanması zor ancak puanlaması kolaydır.
 • Puanlama objektiftir.
 • Üst düzey bilişsel becerilerle ilgili madde yazmak zordur. O yüzden yazılan maddeler genellikle bilgi, kavrama ve uygulama basamaklarındadır.
 • Doğru cevabı içinde barındırması nedeniyle sentez düzeyinde soru sormak olanaklı değildir. Bu nedenle bir test yalnızca çoktan seçmeli maddelerden oluşuyorsa yaratıcılığın denetlenmediği yönünde haklı bir eleştiri vardır.
 • Doğru cevabı içinde barındırması nedeniyle puanlara şans başarısı karışma ihtimali vardır.
 • Çok sayıda soru sorulabilir.
 • Sistematik hata karışma ihtimali çok düşüktür.
 • Çeldirme mantığı temellidir.

 

45.Soru: Çoktan seçmeli madde yazım kurallarından hangi hususlara dikkat edilmesi gerekir?

Cevap:

 • İdeal bir çoktan seçmeli maddede, bilen bir öğrenci, seçenekleri görmesine gerek kalmaksızın doğru cevabı verebilmelidir.
 • Öğrencinin sözcük repertuvarında bulunmayan, henüz öğrenmediği sözcük, kavram, terim vb. kullanılmamalıdır.
 • Bir durumun resim ya da fotoğrafla anlatılabildiği durumda, çokça cümle kurmak yerine görsellerden yararlanılabilir. Ancak maddenin cinsiyet gibi alt gruplarda yanlılık oluşturmamasına dikkat edilmelidir.
 • Gereksiz görsel kullanılmamasına da özen gösterilmelidir. Görsel çıkarıldığında anlamca bir kayıp oluşmuyorsa o görsel kullanılmamalıdır.
 • Bir maddeyi okuyan bir öğrenci öğretmenin zihninden geçeni keşfetmek zorunda değildir.
 • Bazı öğretmenler karışık bir dille madde yazdığında sorunun zorlaşacağını düşünür. Oysa bu oldukça yanlış bir yöntemdir. Karışık bir dil yerine ortalama bir öğrencinin anlayabileceği bir dil kullanılmalıdır. Bir çoktan seçmeli maddeyi zorlaştırmak isteyen öğretmen temelde iki yöntem kullanabilir: a. Çeldiricileri doğru yanıta yaklaştırmak (güçlendirmek) ve b. Davranışı üst düzey becerileri ölçen bir formda hazırlamak.
 • Madde kökünde gereksiz yere sözcük kullanılmamalıdır. Zaman zaman öğretmenler kendi doğrularını ya da önemli yerleri vurgularken bu hatayı yapmaktadırlar.
 • Seçeneklerde gereksiz sözcük tekrarından kaçınılmalıdır. Tekrar edilen sözcük madde köküne alınabilir.
 • Bir maddenin doğru yanıtı, başka bir maddenin kökünde ya da seçeneklerinde bulunmamalıdır.
 • Seçeneklerin hepsi birbirleriyle tutarlı ve ayrı gramatik yapıya sahip olmalıdır. Eğer seçenekler ifade bakımından birbirinden farklıysa çoğu durumda bu öğrencilere ipucu veren bir yapı sergiler. Özellikle eklerin kullanımına dikkat etmek gerekir.
 • İpucu vermekten kaçınmak gerekir. Özellikle “bazen, çoğunlukla, genellikle, sıklıkla ya da zaman zaman” vb. ifadelerin doğru olma olasılığı yüksektir. Diğer taraftan “hiçbir zaman, asla, daima, hiçbiri, her zaman, tümü” vb. ifadelerin de yanlış olma olasılığı yüksektir. Bu nedenle bu tür sözcükler seçeneklerde kullanılmamalıdır.
 • Birbirinin tam zıttı olan durumların seçeneklerde verilmesi çoğunlukla uygun değildir. Çünkü genellikle ikisinden biri doğrudur. Şans başarısı artar, geçerlilik ve güvenilirlik düşer.
 • Seçenekler yazılırken anlamca birbirini içeren / kapsayan ifadelerin kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
 • Seçeneklerin uzunlukları birbirine eşit olmalıdır. Özellikle doğru cevabın daha uzun ya da daha kısa olmamasına özen gösterilmelidir.
 • Doğru cevaplar teste dağıtılırken dikkat edilmeli, doğru cevapların bir örüntü göstermemesi sağlanmalıdır.
 • “Hepsi” ve “hiçbiri” bir seçenek olarak kullanılmamalıdır.
 • Çoktan seçmeli maddelerde seçenek sayısı genellikle 4 ya da 5 olsa da seçenek sayısını belirleyen temel faktör öğrencinin içinde olduğu gelişim dönemidir. Lise ve daha üstü öğretim düzeylerinde 5, ortaokul düzeyinde 4 ve ilkokul düzeyinde 3 seçenek kullanılabilir.
 • Seçenekler bir sıra ile verilmelidir. Seçenekler baş harflerine göre alfabetik olarak, eğer sayı iseler büyüklük olarak sıralanmalıdır.
 • Hangi özellik ölçülürse ölçülsün, çoktan seçmeli madde yazımının bütün aşamalarında hem madde kökünde hem de seçeneklerde dil bilgisi ve imla kuralları konusunda yüksek bir titizlik ve özen göstermek çok önemlidir. İyi bir madde yazarı; a. madde yazılan alanı çok iyi bilmeli, b. madde yazma teknik ve yöntemlerinden haberdar olmalı, c. maddelerin yazılacağı dili kullanmada becerikli olmalı ve d. testin uygulanacağı öğrencilerin gelişim düzeyini çok iyi bilmelidir.
 • Çoktan seçmeli maddelerde seçeneklerin baş harfleri büyük olmalıdır.
 • Bir madde kökü ile seçenekleri aynı sayfada olmalıdır. Yarısı başka sayfada, yarısı diğer sayfada olmamalıdır. Bu durum ortak köke dayalı maddeler için de geçerlidir.
 • Eğer ortak köke dayalı madde grubu yazılacaksa hangi soruların ortak köke göre yanıtlanacağı belirtilmelidir. İlkokulda madde sayısını çok artırmamak gerekir.

 

46.Soru: Yazılı yoklamaların temel özellikleri nelerdir?

Cevap:

 • Sınırsız cevap özgürlüğü, anlatım becerisi iyi olan öğrencilere bir avantaj sağlayabilir.
 • Bu sınav türü, dünyada en eski ve günümüzde de öğretmenlerin hâlâ en çok tercih ettiği testlerden biridir. Bunun iki nedeni vardır: a. Pratik nedenler: Hazırlaması kolaydır. b. Eğitsel nedenler: Üst düzey bilişsel becerileri ölçmek için geleneksel yöntemler arasında en avantajlı yazılı test etme yoludur (Sentezde tek yol.).
 • Yazma, problem çözme, bilgileri organize etme, analiz vb. özgün bir ürün ortaya koyma (yaratıcı düşünme), eleştirel düşünme, yeni durumlara beceriyi transfer etme, analitik düşünme, bilimsel düşünme, hipotez oluşturma ve neden-sonuç ilişkilerini açıklama, veri düzenleme, güçlü ve zayıf yönleri belirleme gibi becerileri ölçmek için çok kullanışlıdır.
 • Çok fazla soru sorulamaması (Okuma ve yazma eylemlerinin süreler arasında ortalama 10 kat fark bulunmakta.) bir dezavantajıdır.
 • Puanlar sadece öğrencinin sahip olduğu bilgiyi değil; öğrencinin anlatım biçimini, yazı güzelliğini, bilgisini örgütleme biçimini de yansıtır. Bu ise ölçme sonuçlarındaki sistematik hata miktarını artırabilir.
 • Puanlama öznelliği belki de en önemli dezavantajıdır.

 

47.Soru: Portfolyo nedir?

Cevap: Öğrencinin bir bütün olarak gelişim ve öğrenme süreci ile ürünlerini gösteren, aynı zamanda değerlendirilmesini de sağlayan sistemli ve amaçlı olarak oluşturulmuş dosyalardır.

 

48.Soru: Portfolyo dosyasının türleri nelerdir?

Cevap:

a. Süreci yansıtan portfolyolar: Öğrencinin öğrenme ve gelişim sürecini yansıtır. Başlangıç çalışmalarını, süreçteki çalışmalarını, karşılaşılan güçlükleri ve öğrenme ürünlerini içerir.

b. Ürünü yansıtan portfolyolar: Öğrenme sürecinden çok bitmiş görevleri içerir. Öğrencinin en iyi olduğunu düşündüğü çalışmaları içerir.

 

49.Soru: Portfolyo içeriğinde hangi belgeler bulundurulur?

Cevap:

 • Öğretmen kayıtları (gözlemler, anektod kayıtları)
 • Öğrencinin çalışmaları
 • Öğrencinin sözel ve psikomotor becerilerini gösteren teyp ve video kayıtları
 • Öğrencinin kendi çalışmaları hakkındaki düşünceleri, günlükler
 • Öğrenciye yazılan mektuplar
 • Öğrencinin yazdığı mektuplar
 • Öğretmenin aileye ve diğer öğretmenlere yazdığı mektuplar

 

50.Soru: Portfolyo süreci hangi aşamalardan oluşur?

Cevap:    

 

51.Soru: Performans değerlendirme araç ve yöntemleri nelerdir?

Cevap: 

 

 

52.Soru: Öz değerlendirme nedir?

Cevap: Öğrencinin belirli bir konuda (örneğin bir ürünü ortaya koymada gösterdiği performans vb.) kendi kendisini değerlendirmesine denir.

 

53.Soru: Öz değerlendirmenin avantajları nelerdir?

Cevap:

 • Öğrencilerin kendi özellikleriyle (yetenek, ilgi, beceri vb.) ilgili farkındalığının artmasını, zayıf ve güçlü yönlerini keşfetmesini sağlar.
 • Öz düzenleme becerisi artar.
 • Ölçütlü düşünme becerisi artar.
 • Öğrenme motivasyonunu artırır.

 

54.Soru: Öz değerlendirmenin dezavantajları nelerdir?

Cevap:

 • Öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirirken yanlı davranmaları söz konusu olabilir.
 • Başlangıçta deneyimsizlik nedeniyle performansın değerlendirilmesinde yanılgılar olabilir.

 

55.Soru: Akran değerlendirme nedir?

Cevap:  Öğrencinin ortaya koyduğu performansa ilişkin arkadaşlarının değerlendirmesine denir.

 

56.Soru: Akran değerlendirmenin avantajları nelerdir?

Cevap:

 • Akranların değerlendirme sürecine katılması nedeniyle daha katılımcı, aktif bir eğitim ortamı sağlanabilir (Sorumluluk duygusu artar.)
 • Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri artar.
 • Öğretmen dışındaki bir kaynaktan dönüt almak öğrencinin performansını artırabilir.
 • Eleştiri kültürü (olumlu-olumsuz) gelişebilir.

 

56.Soru: Akran değerlendirmenin dezavantajları nelerdir?

Cevap:

 • Öğrencilerin yanlı davranmaları söz konusu olabilir. Kişisel ilişkiler olumlu ya da olumsuz yönde değerlendirmeye etki edebilir.
 • Genel izlenimle puan verme söz konusu olabilir.  

 

57.Soru: Rubrikin (dereceli puanlama anahtarı) amacı nedir?

Cevap: Öğretmen tarafından ürünün genel izlenimle puanlamasındaki öznelliğini azaltmaktır.

 

58.Soru: Rubrik çeşitleri hangileridir?

Cevap: a. Bütüncül (Holistik) rubrik b. Analitik rubrik.

 

59.Soru: Geleneksel ve destekleyici yöntemlerin karşılaştırmalı avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Cevap:

GELENEKSEL YÖNTEMLER

DESTEKLEYİCİ YÖNTEMLER

Ürün değerlendirilir.

Süreç ve ürün birlikte değerlendirilir.

Öğrencinin ulaştığı noktanın tespiti önemlidir.

Ne öğrendikleri yanında, öğrendiklerini nasıl kullandıklarıyla ilgilenilir.

Essay dışında genellikle üst düzey düşünme becerilerinin değerlendirilmesinde yetersizdir.

Üst düzey bilişsel düşünme becerilerine odaklanır.

Değerlendirme öğrenmeden ayrıdır.

Değerlendirme öğrenmeyle bütünleşmiştir.

Bireyden ziyade gruba odaklıdır.

Odak noktası gruptan ziyade bireydir.

Başarının bireyler arası değerlendirilmesine odaklıdır.

Öğrencinin bireysel olarak gelişimine odaklıdır.

Geçerlilik ve güvenilirlik kontrolü daha kolaydır.

Geçerlilik ve güvenilirlik problemi olabilir.

 

60.Soru: Merkezi eğilim ölçüleri hangileridir?

Cevap: Aritmetik ortalama, medyan (ortanca) ve moddur. Bu üç istatistiğin de temel işlevi bir puan dizisindeki merkezi bulmaktır.

 

61.Soru: Değişkenlik ölçüleri hangileridir?

Cevap: Ranj (dizi genişliği), varyans, standart sapma ve çeyrek sapmadır. Değişkenlik ölçüleri grubun kabaca homojen ya da heterojen bir özellik gösterip göstermediği, standart sapma örnek olarak verilirse değişkenliğin ortalama etrafında nasıl dağıldığını gösterir. Puanların değişkenliği, grup hakkında biraz daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılmasını sağlar.

 

62.Soru: PISA nedir?

Cevap: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen ve üç yıllık periyotlarla uygulanan izleme çalışmasıdır. OECD, Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu bir örgüt olup temel amacı tüm üye ülkeler arasındaki ekonomik iş birliklerini ve kalkınmayı destekleyecek programlar oluşturarak birlikte kalkınmayı sağlamaktır. Bu bağlamda OECD, eğitimi, ekonomik kalkınmaya katkı sunan ve çağdaş vatandaşlık becerilerine sahip insan kaynağının geliştirilmesinde en önemli araç olarak görmektedir.

 

63.Soru: TIMSS nedir?

Cevap: Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından geliştirilmekte ve dört yıllık periyotlarla uygulanmaktadır. Türkiye uzun süredir hem PISA’ya hem de TIMSS’e katılım göstermektedir. PIRLS de yine IEA tarafından beş yıllık periyotlarla gerçekleştirilen bir izleme çalışmasıdır.WhatsApp Gruplarımız

1. Sınıf WhatsApp Grubu

1. Sınıf WhatsApp Grubu -2

2. Sınıf WhatsApp Grubu

2. Sınıf WhatsApp Grubu -2

3. Sınıf WhatsApp Grubu (Dolu)

3. Sınıf WhatsApp Grubu -2

4. Sınıf WhatsApp Grubu (Dolu)

4. Sınıf WhatsApp Grubu -2

WhatsApp Kanalımız

FaceBook Grubumuz


Ölçme ve Değerlendirme adlı dosyayı indir.
2023-2024 Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme 2023-2024 Ölçme ve Değerlendirme adlı dosya bu içerikte yer almaktadır.
Ölçme ve Değerlendirme adlı dosya 15-09-2022, 22:08 tarihinde admin tarafından eklenmiştir. Ölçme ve Değerlendirme adlı dosya Eğitim Kategorileri / Uzman Öğretmenlik kategorisinde yer almaktadır ve bugüne kadar 386 defa ziyaret edilmiştir.
Ölçme ve Değerlendirme adlı dosyamızı google da aramak için Ölçme ve Değerlendirme

Konu Etiketleri:


Üzgünüz !

Bu Konuya Henüz Bir Yorum Yapılmamış. Belki Sen Yorum Atarsan Bize Destek Olabilirsin. Yazarlarmız Sizler İçin Çalışmakta ve Bir Teşekkürü Çok Görmeyiniz.

NOT: Sol Tarafta Konuyu Beğeniyseniz Oy Vermeyi Unutmayınız.


Yeni Yorum Ekle !

Bu Konuya Siz Yorum Yapabilirsiniz. Yorum Atarak Bizlere Katkıda Bulunabilirsiniz.. Yazarlarmız Sizler İçin Çalışmakta ve Bir Teşekkürü Çok Görmeyiniz.

NOT: Sol Tarafta Konuyu Beğeniyseniz Oy Vermeyi Unutmayınız.
Güvenlik Sorusu : Ülkemizin başkenti neresidir?