» » Tebligat Kanunu
Sosyal Medya
Çok İndirilenler
 • Telafi Eğitimi Haftalık Faaliyet Raporu
 • Masal Anlatıcılığı Planlar
 • Hikaye Kartları
 • Zeka Oyunları Planlar
 • Eğitimde Drama İlkokul Düzeyi İçin Planlar
 • Çalışma Dosyası İçerik Örneği
 • 3. Sınıf Hayat Bilgisi Performans Ödevi - Yaşadığımız Yere Zarar Veren Sorunlar
 • Çalışma Dosyası Değerlendirme Ölçeği
 • Zeka Oyunları Kılavuz Kitap
 • Vefasız Bir Öğrencinin Kaleminden
 • Doğa Yürüyüşü Planı - Ortaokul Düzeyi
 • 1. Sınıf İlkokuma Yazma Metinleri
 • Temassız Çocuk Oyunları Planlar
 • Oryantiring Planları - İlkokul Düzeyi
 • Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı
 • 2. Sınıf İsimleri Tanıyalım
 • Bu Dünyalar Bizim Çocuklar - Çocuk Müzikali
 • Karagöz ve Öğretmen
 • Eğitimde Drama Planlar - Ortaokul Düzey
 • Cumhuriyet Güneşi - Orotoryo
 • Çocuklarım
 • İlkokul Düzeyi Anadolu Çocuk Oyunları Planlar
 • Öğretmenim
 • Serbest Okuma Metni - Anlamak
 • 1. Sınıf Hayat Bilgisi Ben ve Ailem
 • 2. Sınıf Matematik Çarpma İşlemini Kavratma
 • Robotik Kodlama Planlar - Temel Düzey
 • Doğa Yürüyüşü Planı - Lise Düzeyi
 • Okul
 • 3. Sınıf Beden Eğitimi - İlkyardım Nedir
 • Robotik Kodlama Planlar - İkinci Düzey
 • Masal Anlatıcılığı Planları - Okul Öncesi İçin
 • 1. Sınıf Çocuğun Özellikleri
 • Ağırlık Grafiği
 • 1. Sınıf Proje Ödevi - Masal
 • Toplum Hizmeti Çalışması İçin Veli İzin Belgesi
 • Benim Bir Ninem Var
 • Akbabalar İle Güvercinler
 • Oryantiring Planları - Ortaokul Düzeyi
 • 3. Sınıf Türkçe Proje Ödevi - Oyuncak Tasarımı
 • 3. Sınıf Matematik Proje Ödevi - Ağırlık ve Uzunluk
 • Müze Eğitimi Planlar - Ortaokul Düzeyi
 • İlkokul Düzeyi Doğa Yürüyüşü Planlar
 • 2. Sınıf Türkçe Proje Ödevi - Annemin Özel Yemeği
 • Müze Eğitimi İlkokul Düzeyi Planlar
 • 2. Sınıf Beden Eğitimi Performans Ödevi - Eskiden Oynanan Oyunlar
 • Robotik Kodlama Kılavuz Kitap - 2
 • Python Eğitimi Kılavuz Kitap
 • Eğitimde Drama Kılavuz Kitap
 • Keloğlan ve Sihirli Cüce Masalı - Sesli
 • Alt Kategoriler
  SINIFLAR
  Kategoriler
  Etiketler
  1. sınıf 1. sınıf 2. dönem veli toplantı tutanağı 1. sınıf hayat bilgisi 1. sınıf ihtiyaç listesi 1. sınıf matematik 1. sınıf türkçe 10 kasım 2. dönem 2. sınıf 2. sınıf deneme sınavı 23 nisan 3. sınıf 4. sınıf ana renkler ara renkler atatürk basamak değeri basamak ve sayı değeri birer ritmik sayma bölme işlemi bölme işlemi problemleri bütün yarım cumhuriyet cümle bilgisi deneme sınavı deneme testi değerlendirme soruları doğal afetler doğal sayı etkinlikleri doğal sayı problemleri doğal sayılar doğal sayılar testi dört işlem problemleri dün bugün yarın eş anlamlı kelimeler eş anlamlı sözcükler fazlalık problemleri fen bilimleri genel değerlendirme genel tarama testi geometrik cisimler grafik görgü kuralları haftalık kazanım listesi hayat bilgisi hece bilgisi hece bilgisi değerlendirme testi hece etkinlikleri hikaye tamamlama ihtiyaç listesi iki işlemli problemler ilkokuma yazma isimler istiklal marşı karışık problemler kat problemleri kazanım listesi kelime bilgisi kesir bilgisi kesir problemleri kesirler kütle ölçüleri maddenin özellikleri matematik noktalama işaretleri okuma anlama okuma metinleri onluk birlik etkinlikleri paralarımız problem kurma problemler ritmik sayma ritmik sayma örüntüleri romen rakamları sayı değeri sayılar seviye tespit sınavı tablo toplama işlemi toplama işlemi alıştırmaları toplama işlemi problemleri toplama işlemi tamamlama türkçe türkçe değerlendirme uzaktan eğitim raporu uzamsal ilişkiler uzunluk ölçüleri veri verilmeyen toplananı bulma z harfi zihinden problemler zihinden toplama işlemi zıt anlamlı kelimeler çarpma işlemi çarpma işlemi problemleri çıkarma işlemi çıkarma işlemi etkinlikleri çıkarma işlemi problemleri çıkarma işlemi sunusu üç basamaklı doğal sayılar
  3-07-2021, 17:21
  Gönderen: admin
  Tebligat Kanunu adlı dosyayı indir.
  Tebligat Kanunu adlı dosya bu içerikte yer almaktadır.
  Tebligat Kanunu adlı dosya 3-07-2021, 17:21 tarihinde admin tarafından eklenmiştir. Tebligat Kanunu adlı dosya Kanun Yönetmelik kategorisinde yer almaktadır ve bugüne kadar 42 defa ziyaret edilmiştir.
  Tebligat Kanunu adlı dosyamızı google da aramak için Tebligat Kanunu

  Tebligat Kanunu


  Yayın : Resmi Gazete 

  Yayım Tarihi ve Sayısı : 19/02/1959 - 10139 

  Numarası : 7201

  BİRİNCİ BAP 
   Umumi Hükümler 
   
   BİRİNCİ FASIL 
   Kanunun Şümulü 


   Tebligatın yapılması: 
   Madde 1 -
  (Değişik: 6/6/1985 - 3220/1 md.)
   Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi veya memur vasıtasıyla yapılır. 

  Tebligatın memur vasıtasıyla yapılması: 
   Madde 2 - (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985 - 3220/2 md.) Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan 1 inci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır. Zor kullanılmasını gerektiren veya hazırlık tahkikatına taallük eden vazifelerini zabıta tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle bu kanunun ikinci babında yazılı hususi hükümler mahfuzdur. 

  Ücret tarifesi: 
   Madde 3 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/3 md.)
   Posta Telgraf ve Telefon İşletmesinin bu Kanuna göre yapacağı işlerden dolayı alacağı ücretler, bu işletme tarafından ayrı bir tarife ile tespit ve tayin edilir. 

  Memur vasıtasıyla tebliğlerde zaruri masraflar: 
   Madde 4 - (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985 - 3220/4 md.) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesine göre tazminat alan memur ve hizmetliler dışındaki memurlar vasıtasıyla, bu Kanun mucibince yaptırılacak tebligatlar için tebligat yapana verilecek zaruri masrafların miktarı kendisine tebliğ yapılacak şahsın bulunduğu yerin mesafesine nazaran her mali yılbaşında il idare heyetleri tarafından o ilin gerek merkez, gerekse bağlı ilçeleri için ayrı ayrı tesbit olunur. Yukarıdaki fıkraya göre kendilerine zaruri masraf verilen memurlara yaptıkları tebliğ dolayısiyle 6245 sayılı kanun mucibince ayrıca harcırah verilmez. 

  Ücret ve masrafın peşin ödenmesi: 
   Madde 5 - Tarifede yazılı PTT ücretlerini veya dördüncü madde mucibince verilecek zaruri masrafları, hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebliğin yapılmasını isteyen peşin olarak öder. Tebliği çıkaracak merci tarafından tayin olunan mehil içinde gerekli masrafı vermeyen, talebinden sarfınazar etmiş addolunur. Zaruri sebeplerden dolayı bu mehle riayetsizlik halinde yeni bir mehil verilir. 

  Tebliğ evrakının zıyaı halinde masraflar: 
   Madde 6 - PTT İşletmesi memurlarının kusur veya ihmali yüzünden veya mücbir haller dışında her hangi bir sebeple zıyaa uğrayan tebliğ evrakının yeniden tanzim ve tebliği için gerekli masraflar, Posta Kanununun taahhütlü müraselata mütaallik hükümlerine göre ödenir. Telgraf servisinde zıya veya gecikme vukuunda Telgraf ve Telefon Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

  Uçak, telgraf ve diğer vasıtalarla tebligat ve ücretleri:
   Madde 7 -
   Tebligat uçakla veya postada kullanılan diğer seri veya hususi vasıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir. Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı alakalının talebi üzerine veya re'sen mahkeme reisi, hakim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafından tensip edilir. Bu takdirde bunlara ait ücretler, PTT ücretleri tarifesine göre bu vasıtalarla tebliği isteyenden tebliğ ücretinden ayrı olarak alınır. 


   İKİNCİ FASIL
   
   Tebligat Esasları 

  Tebliğ evrakının nüshaları ve makbuz verilmesi:
   Madde 8 - 
  Tebliğ olunacak her nevi evrak, biri dosyasında konulmak ve diğeri tebliğ edilecek kimselere verilmek üzere lüzumu kadar nüshadan terekküp eder. Bu nüshalarda iş sahibi veya vekilinin imzası bulunur. Tebliğ olunmak üzere salahiyetli mercilere verilecek evrakın her nüshasına
   bu mercilerce, verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir. Her nevi evrakın tebliğine ve davetiyelere ait tebliğ mazbataları dosyasına konur. 

  Davetiyenin ihtiva edeceği kayıtlar: 
   Madde 9 - Davetiye aşağıdaki kayıtları ihtiva eder:
   1. Tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile ikametgah veya mesken yahut iş adreslerini,
   2. Anlaşılacak şekilde kısaca tebliğin mevzuunu,
   3. Davet edilen şahsın hangi mercide ve hangi gün ve saatte hazır bulunması lazım geldiğini ve bu merciin yerini,
   4. Kanunlarına göre davetiye ve celpnamelere derci icabeden sair hususları,
   5. Davetiyeyi çıkaran merciin mührünü ve mahkeme başkatibinin ve diğer mercilerde salahiyetli memurun imzasını.
   
   Bilinen adreste tebligat: 
   Madde 10 - Tebligat,tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartiyle her yerde tebligat yapılması caizdir.
   
   Vekile ve kanuni mümesile tebligat: 

   Madde 11 - (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985 - 3220/5 md.) Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak,
   Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmelerine ilişkin hükümleri saklıdır. Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligat kanunlara göre bizzat kendilerine yapılması icab etmedikçe bu mümessillere yapılır. 

  Hükmi şahıslara ve ticarethanelere tebligat: 
   Madde 12 - Hükmi şahıslara tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise, yalnız birine yapılır. Bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaflarda, ticari mümessiline yapılan tebliğ muteberdir. 

  Hükmi şahısların memur ve müstahdemlerine tebligat: 
   Madde 13 - Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler her hangi bir sebeple mütat iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. 

  Askeri şahıslara tebligat: 
   Madde 14 - Astsubaylar hariç olmak üzere erata yapılacak tebliğler, kıta kumandanı ve müessese amiri gibi en yakın üste yapılır. Yukarıdaki fıkrada yazılı olanların haricindeki askeri şahıslara birlik veya
   müessesede tebligat yapılması icab eden ahvalde, tebliğin yapılmasını nöbetçi amiri veya subayı temin eder. Bunlar tarafından muhatabın derhal bulundurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa tebliğ kendilerine yapılır. 

  Sefer hali: 
   Madde 15 - Sefer halinde olan birlik veya müesseseye mensup askeri şahıslara tebligat, bağlı bulundukları Kara, Deniz veya Hava kuvvetleri kumandanlıkları vasıtasiyle yapılır. 

  Aile efradına veya hizmetçiye tebligat: 
   Madde 16 - Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile birlikte oturan ailesi efradından veya hizmetçilerinden birine yapılır.
   
   Belli bir yerde veya evde meslek ve sanat icrası: 

   Madde 17 - Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, meslek veya sanatını evinde icra edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmadığı takdirde birlikte oturan ailesi efradından veya hizmetçilerinden birine yapılır. 

  Otel, hastane, fabrika ve mektep gibi yerlerde tebligat: 
   Madde 18 - Tebliğ yapılacak şahıs otel, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, mektep, talebe yurdu gibi içine serbestçe girilemeyen veya arananın kolayca bulunması mümkün olmayan bir yerde bulunuyorsa, tebliğin yapılmasını o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amiri temin eder. Bunlar tarafından muhatabın derhal buldurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ
   kendilerine yapılır. 

  Mevkuf ve mahkumlara tebligat: 
   Madde 19 - Mevkuf ve mahkumlara ait tebliğlerin yapılmasını, bunların bulunduğu müessese müdür veya memuru temin eder. 

  Muhatabın muvakkaten başka yere gitmesi: 
   Madde 20 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/6 md.)
   13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunanın hüviyeti tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapan tarafından imzalanır ve tebliğ memuru tebliğ evrakını bu kişilere verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka bir yere gittiğini belirten kimse, beyanını imzadan imtina ederse, tebliğ eden bu beyanı şerh ve imza eder. Bu durumda ve tebliğ evrakının kabulden çekinme halinde tebligat, 21 inci maddeye göre yapılır. Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ tarihi, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerle yazılı kişilere verildiği veya ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihtir. 

  Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina: 
   Madde 21 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/7 md.)
   Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memuruna imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ
   olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. 

  Yaş ve ehliyet şartı: 
   Madde 22 - Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran onbeş yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması lazımdır. 

  Tebliğ mazbatası: 
   Madde 23 - Tebliğ bir mazbata ile tevsik edilir. Bu mazbatanın:
   1. Tebliği çıkaran merciin adını,
   2. Tebliği isteyen tarafın adını, soyadını ve adresini,
   3. Tebliğ olunacak şahsın adını, soyadını ve adresini,
   4. Tebliğin mevzuunu,
   5. Tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ muhatabından başkasına yapılmış ise o kimsenin adını, soyadını, adresini ve 22 nci madde gereğince tebellüğe ehil olduğunu,
   6. Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığını,
   7. 21 inci maddedeki durumun tahaddüsü halinde bu hususlara mütaallik muamelenin yapıldığını ve imtina için gösterilen sebebi,
   8. Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onunla tebliğ memurunun imzalarını, İhtiva etmesi lazımdır.
   
   İmza edemeyecek durumda olmak: 
   Madde 24 - Kendisine tebliğ yapılacak kimse imza edecek kadar yazı bilmez veya imza edemeyecek durumda bulunursa, komşularından bir kişi huzurunda sol elinin baş parmağı bastırılmak suretiyle tebliğ yapılır. Sol elinin baş parmağı bulunmayan kimsenin, aynı elinin diğer bir parmağı ve sol eli yoksa sağ elinin baş parmağı ve bu da mevcut değilse diğer parmaklarından biri bastırılır. Tebliğ yapılacak kimsenin iki eli de yoksa tebliğ evrakı kendisine verilir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı hallerde keyfiyet, tebliğ mazbatasında tasrih edilir ve hazır bulunan şahsa da imza ettirilir. Okur yazar bir komşu bulunmaz veya bulunan komşu imzadan imtina ederse, tebliğ memuru o mahalle veya köyün muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birini veyahut bir zabıta memurunu, tebliğ sırasında hazır bulunmak üzere davet eder ve tebligat bunların huzurunda yapılır.
   
   Yabancı memlekette tebligat usulü: 
   Madde 25 - Yabancı memlekette tebliğ o memleketin salahiyetli makamı vasıtasıyla yapılır. Bunun için anlaşma veya o memleket kanunları müsait ise, o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını salahiyetli makamdan ister. Kendisine tebliğ yapılacak kimse Türk vatandaşı olduğu takdirde tebliğ o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu vasıtasiyle de yapılabilir.
   Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu vekalet vasıtasiyle Hariciye Vekaletine, oradan da memuriyet havzası nazarı itibara alınarak ilgili Türkiye Elçiliğine veya Konsolosluğuna gönderilir.
   (Ek: 6/6/1985 - 3220/8 md.) Şu kadar ki, Dışişleri Bakanlığının aracılığına lüzum görülmeyen hallerde tebligat evrakı, ilgili Bakanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderilebilir.
   
   Türkiye'deki elçilik veya konsolosluklardan tevdi olunan tebligat evrakı: 
   Madde 26 - Anlaşmalar hükümleri ve mütekabiliyet esasları mahfuz kalmak şartiyle, Türkiye'de mukim yerli ve yabancı şahıslara tebliğ edilmek üzere ecnebi bir memleketin elçiliğinden veya havzasında bulunduğu valilik kanalı ile konsolosluğundan Hariciye Vekaletine tevdi olunan evrak, ilgili vekalet kanalı ile salahiyetli mercie gönderilir ve tebliğ muamelesinin ifasını mütaakıp tasdikli olarak aynı yollardan iade edilir.
   
   Yabancı memlekette Türk memurlarına ve askeri şahıslarına tebligat: 
   Madde 27 - Yabancı bir memlekette resmi bir vazife ile bulunan Türk memurlarına tebligat, Hariciye Vekaleti vasıtasiyle yapılır. Yabancı memleketlerde bulunan askeri şahıslara yapılacak tebligat bağlı bulundukları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Kumandanlıkları ile Jandarma Umum Kumandanlığı vasıtasiyle yapılır.
   
   İlanen tebligat: 
   Madde 28 - Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. Yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılamayan ve ikametgahı, meskeni veya iş yeri de bulunamayan kimsenin adresi meçhul sayılır.
   Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tesbit edilir. Bununla beraber tebliği çıkaran merci lüzum görürse, muhatabın adresini resmi veya hususi müessese ve dairelerden veya zabıta vasıtasiyle tahkik ve tesbit ettirebilir. Yabancı memleketlerde oturanlara ilanen tebligat yapılmasını icabettiren ahvalde tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı memlekette bulunan kimsenin malüm adresine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasına koyar.
   
   İlan şekli: 

   Madde 29 - İlan suretiyle tebliğ, tebliği çıkartacak merciin mucip sebep beyaniyle vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır.
   1. İlan alakalının ıttılaına en emin bir şekilde vasıl olacağı umulan ve varsa ayrıca tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde intişar eden birer gazetede yapılır.
   2. Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti, tebliği çıkaran merciin herkesin kolayca görebileceği bir yerine de asılır.
   (Değişik: 6/6/1985 - 3220/9 md.) Merci, icabına göre ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İki ilan arasındaki müddet bir haftadan aşağı olamaz. Gerekiyorsa ikinci ilan, yabancı memleket gazeteleriyle de yaptırılabilir.
   
   İlanın ihtiva edeceği kayıtlar: 

   Madde 30 - İlanda, alakalıların ad ve soyadları, işleri, ikametgah veya mesken yahut iş yerleri, tebliğ olunacak evrak muhteviyatının hulasası, tebliğin anlaşılabilecek şekilde mevzuu, sebebi, ilanın hangi merciden verildiği, ilan daveti tazammun ediyorsa nerede ve ne için, hangi gün ve saatte hazır bulunulacağı yazılmak lazımdır.
   
   İlanen tebligatta tebliğ tarihi: 

  Madde 31 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/10 md.)
   İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin edebilir. Ancak, bu süre 15 günü geçemez.
   
   Usulüne aykırı tebliğin hükmü: 

   Madde 32 - Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur. 

  Resmi ve adli tatil günlerinde tebligat:
   Madde 33 -
   (Değişik: 6/6/1985 - 3220/11 md.)
   Resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat caizdir. 

  İKİNCİ BAP
   
   Hususi Hükümler
   
   BİRİNCİ FASIL
   
   Kazai tebligat 

  Şümulü: 

  Madde 34 - Bu fasıl hükümleri adli, idari ve askeri kaza mercilerince yapılacak tebligat işlerinde tatbik olunur.
   
   Adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti: 
   Madde 35 - Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni adres tebliğ memurunca da tesbit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına ve diğer nüshası da tebliği yaptıran kazai merciin
   divanhanesine talik edilir ve eski adresin kapısına talik tarihi, tebliğ tarihi sayılır. Mütaakıp tebliğler, yalnız o kazai merciin divanhanesine talik suretiyle yapılır.
   (Ek: 6/6/1985 - 3220/12 md.) Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, taraflar arasında yapılan, imzası resmi merciler önünde ikrar olunmuş sözleşmelerde belirtilen adresler ile kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, ticaret sicillerine ve esnaf ve sanatkarlar sicillerine verilen en son adreslerdeki değişiklikler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. 

  Celse esnasında tebligat: 
   Madde 36 - Celse esnasında davaya ait evrakın taraflara, müdahile veya vekillerine tevdii, tebliğ hükmündedir. 

  Avukat katiplerine ve stajyerlerine tebligat: 
   Madde 37 - Celse esnasında kazai merci tarafından sıfatları tesbit edilen avukat katiplerine ve stajyerlerine mütaakip celse gün ve saatinin bildirilmesi avukata tebliğ hükmündedir. 

  Vekillerin yekdiğerine tebligat yapması: 
   Madde 38 - Vekil vasıtasiyle takibedilen davalarda, vekiller makbuz mukabilinde yekdiğerine tebligat yapabilirler. 

  Tebellüğ edecek şahsın hasım olması: 
   Madde 39 - Bu kanun hükümlerine göre kendilerine tebliğ yapılması caiz olan kimselerin o davada hasım olarak alakaları varsa muhatap namına kendilerine tebliğ yapılamaz. 

  Tebligata ait kararların müstaceliyeti: 
   Madde 40 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/13 md.)
   Tebligata ait kararlar, muayyen celse beklenmeden verilir. 

  Memur vasıtasiyle tebligat: 
   Madde 41 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/14 md.)
   Adli, idari ve askeri kaza mercileri ile diğer adalet daireleri re'sen veya talep halinde işin mahiyetine göre, dairelerinde çalışan memurlar vasıtasıyla tebligat yapılmasına karar verebilirler. 

  Müstacel hallerde tebligat: 
   Madde 42 - (Mülga: 6/6/1985 - 3220/21 md.) 

  Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tebligat: 
   Madde 43 - Cumhuriyet Müddeiumumiliğine yapılacak tebligat, tebliğ olunacak varaka aslının kendisine gösterilmesiyle olur. Bu tebliğ bir mehile başlangıç olacaksa, Cumhuriyet Müddeiumumisi gösterildiği günü varakanın aslına işaret ve imza eder.
   
   Askeri kazada tebligat: 
   Madde 44 - Askeri kaza makam ve mercilerince askeri şahıslara yapılacak tebligat tahriri bir emirle ifa olunur ve tebellüğ ilmühaberi, tebligatı talep veya emreden makam veya mercie gönderilir.
   Amiri adliye yapılacak tebligat, tebliğ olunacak varakanın kendisine gösterilip imza ettirilmesi suretiyle yapılır. Bu tebliğ bir mehil başlangıcı olursa, tarihi de işaret edilir. 


  İKİNCİ FASIL
   
   İdari Tebligat 

  Şümulü:
   Madde 45 - 
  Kazai ve mali tebligatın dışında kalan tebligat, idari tebligattır. 

  PTT Teşkilatı olmaması: 
   Madde 46 - (Mülga: 6/6/1985 - 3220/21 md.) 

  Müteaddit şahsın mümessiline tebligat: 
   Madde 47 - Birden ziyade şahsı temsil eden kimseye tebliğ olunacak evrakın ancak bir nüshası verilir. Şu kadar ki, yalnız evrakı tebellüğ için tevkil olunan kimseyi temsil ettiği şahısların adedi kadar nüsha verilmek lazımdır. 

  Gümrük ve inhisar işlerinde tebligat: 
   Madde 48 - Gümrük ve inhisar işlerinde, kendi kanunlarının imkan verdiği hallerde muamelenin cereyan ettiği yerde hazır bulunan alakalıya tebligat memur vasıtasiyle yapılır. 

  Tapu idarelerince yapılacak tebligat: 
   Madde 49 - Tapuda kayıtlı veya miras, istimlak, cebri icra veya mahkeme ilamı ile iktisapta bulunan hak sahipleri, adreslerini ve değiştirildikleri takdirde yenisini bulundukları yerin tapu idaresine bildirmeye mecburdurlar. Davetiye veya tebliğ evrakı, bu suretle bilinen son adrese gönderilir.
   (Değişik: 6/6/1985 - 3220/15 md.) Tapuda adresi bulunmayan veya mevcut adresine tebligat yapılamayan ve tebliğ memuru tarafından da yeni adresi tespit edilemeyen hak sahibine bu Kanun hükümlerine göre ilan suretiyle tebligat yapılır. Ayrıca tapu idaresi tarafından ilanın bir nüshası gayrimenkulün bulunduğu köy veya mahalle muhtarına,orada mutad olan şekilde ilan edilmek üzere tevdi edilir. Bu suretle yapılan sonuncu ilan tarihinden itibaren onbeş günün hitamında hak
   sahibine tebligat yapılmış sayılır. 


   ÜÇÜNCÜ FASIL
   Mali Tebligat 


   Divanı Muhasebat tarafından yapılacak tebligat:
   Madde 50 -
   Divanı Muhasebatça yapılacak tebligat, tebliğ yapılacak şahıslardan merkez teşkilatında vazifeli bulunanlara, bağlı oldukları daireler, bunların haricinde kalanlara mahalli mülkiye amiri vasıtasıyla yaptırılır. Adresin tesbit olunamaması veya tebellüğden imtina hallerinde tebligat, bu
   kanunun umumi hükümleri dairesinde yapılır. 

  Diğer mali tebligat: 
   Madde 51 - Mali tebliğler, kendi kanunlarında sarahat bulunmayan hallerde, bu kanunun umumi hükümlerine tevfikan yapılır. 


   
   ÜÇÜNCÜ BAP
   Cezai Hükümler 

  Kanunu tatbik ile mükellef olanların işleyecekleri suçlar: 
   Madde 52 - Bu kanunun tatbikında vazifeli bulunan memur ve hizmetliler ile mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi azaları işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin mahiyet ve derecelerine göre Türk Ceza Kanununun Devlet memurlarına ait hükümleri ile cezalandırılırlar. Yukarıdaki fıkra hükmüne göre yapılacak takibat inzıbati ceza tatbikına mani değildir.
   
   Yanlış adres bildirmek: 
   Madde 53 - (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985 - 3220/16 md.) Bu Kanun mucibince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında otuzbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Eğer bu yanlış bildirme yüzünden her hangi bir gecikme veya zarar husule gelirse yukarıki fıkra gereğince verilecek para cezasına on beş günden altı aya kadar hapis cezası da ilave olunur.
   
   Tebliğ evrakının muhatabına verilmemesi ve tebligatı kabulden kaçınma: 
   Madde 54 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/17 md.)
   Muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimseler tebliğ evrakını muhataplarına en kısa zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar vukua geldiği takdirde onbeşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Kendisine yapılması gereken tebligatı almayan muhatap ile muhatap adına tebligatı kabule mecbur olup da tebligatı kabul etmeyenler hakkında da yukarıda be-
   lirtilen cezalar uygulanır.
   
   Yalan beyan: 

   Madde 55 - (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985 - 3220/18 md.) Kanunen daha ağırcezayı gerektirmeyen hallerde:
   a) Muhatap kendisi hakkında tebliğ memuruna yalan beyanda bulunursa otuzbin liradan yüzbin liraya kadar,
   b) Muhatap namına tebligat yapılabilecek bir kimse, bu Kanunun tatbiki dolayısıyla tebliğ memuruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunursa onbeşbin liradan ellibin liraya kadar,
   c) Muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı halde tebliğ memuruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak tebliğ evrakını alan kimse otuzbin liradan yüzbin liraya kadar, Ağır para cezası ile cezalandırılır. Yukarıki bentlerde yazılı hallerde bir gecikme veya umumi veyahut hususi bir zarar husule gelirse fail hakkında ayrıca (a) ve (b) bentlerindeki fiiller için (15) günden altı aya ve (c) bendindeki fiil için (3) aydan (5) seneye kadar ha-
   pis cezası hükmolunur.
   
   Tebliğ evrakının taliki ile ilgili suçlar: 
   Madde 56 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/19 md.)
   Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı koyanlar ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan imha eden veya okunmaz hale getirenler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve onbin liliradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
   
   Tebliğ memurları aleyhine işlenen suçlar: 
   Madde 57 - Bu kanunun tatbikında vazifeli bulunan memur ve hizmetliler ile mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi azaları aleyhine işlenen suçlar hakkında Türk Ceza Kanununun Devlet memurları aleyhine işlenen cürümlere mahsus hükümleri tatbik olunur. 


   DÖRDÜNCÜ BAP
   
   Müteferrik Hükümler 

  Tebliğin vaktinde yapılmaması: 
   Madde 58 - Tebliğ vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası muayyen zamanda gelmezse alakalı merci keyfiyeti mahalli PTT merkezine bildirir. Bu merkez şikayet mevzuu olan evrakın, ne muamele gördüğünü tetkik ve icabederse mevrit merkezinden tahkik ve takibeder. Bunların neticesi mahalli PTT merkezi ve icabında Umum Müdürlük tarafından mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda alakalı mercie bildirilir.
   
   Tebliğ mazbatalı kapalı zarf: 
   Madde 59 - Kanunun 1 İnci maddesinde yazılı mercilerden çıkarılacak tebliğ evrakı, tebliğ mazbatalı kapalı bir zarf içinde gönderilir. Davetiye, basit usulü muhakeme davetiyesi, birinci yemin davetiyesi, ikinci yemin davetiyesi, gıyap kararı ve muameleli gıyap kararı tebliğ varakası, bu zarfın içine konmadan da gönderilebilir.
   
   Nizamname yapılması: 

   Madde 60 - Bu kanunun sureti tatbikını göstermek üzere, neşrinden itibaren 6 ay zarfında bir nizamname yapılır. Bu kanun mucibince yapılacak tebligata ait bilümum evrak ile lüzumlu matbua
   ve defterlerin şekilleri ve bunlardan hangilerinin PTT İdaresi ve hangilerinin diğer merciler tarafından hazırlanacağı da bu nizamnamede gösterilir.
   
   Diğer kanunlardaki atıflar: 
   Madde 61 - Diğer kanunların tebligat ile ilgili olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa ve adli evrakın PTT İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair kanuna atfettiği yerlerde bu kanun hükümleri tatbik olunur.
   
   Kaldırılan hükümler: 
   Madde 62 - Bu kanunla:
   1. Adli evrakın PTT İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan kanun ile bu kanuna ek 4347, 4574,4856 ve 5045 sayılı kanunlar,
   2. 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 10 ncu faslının birinci kısmı,
   3. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 36,37,38,271 ve 274 üncü maddeleri,
   4. Askeri Muhakeme Usulü Kanununun 74,75 ve 76 ncı maddeleri,
   5. Noterlik Kanununun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 75 inci maddesi,
   6. Harclar Kanununun 33 üncü maddesi,
   7. Diğer kanunların bu kanuna uymıyan hükümleri,
   Kaldırılmıştır.
   
   Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat:
   Ek Madde 1 -
  (6/6/1985 - 3220 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gelen numarasız ek madde olup teselsül için numaralandırılmıştır.) Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır. Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apart-
   man girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. 

  Kanunun mer'iyete girmesi: 
   Madde 63 - Bu kanun neşri tarihinden altı ay sonra mer'iyete girer.
   
   Kanunu icra edecek makam: 
   Madde 64 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  Dosyayı İndir
  Boyut: [78 Kb]
  (İndirilme: 3)


  Konu Etiketleri:
  Geri
  • Yorumlar: 0
  • Görüntülenme: 42

  Sınıf: Genel
  Ders: Genel
  Değerli ziyaretçimiz, sitemize üye iseniz lütfen giriş yapınız.
  Üye değilseniz üye olmak için lütfen tıklayınız.


  Yorum Ekle

  İsim:*
  E-Mail:*
  Güvenlik Kodu:*
  Okunamayan kodu yenilemek için resmin üstüne tıklayınız